Son dakika: KOSGEB'den 2 milyar 250 milyon lira destek!

Yatırım Teşvik Kararında Yapılan Değişiklikler

Gümrük Müşavirliği İş Birlikçi Firmamız

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

NRT Danışmanlık Artık Tescilli Bir Markadır

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yenilendi

Genç Çiftçilere 2017 Yılında 50 Bin Lira Hibe

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması için 1. Çağrı Yapıldı

Hibe ve Teşvik Danışmanlığı

Marka Patent Kanun Tasarısında Önemli Değişiklik

TBMM Genel Kurulunda, Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı'nın  ilk dört bölümünde yer alan 112 maddesi kabul edildi. Tasarıya göre, marka hakkına tecavüz edenleri hapis ve para cezası bekliyor.

Tasarının kabul edilen maddelerine göre, marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Tasarı ile Türk Patent Enstitüsünün adı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştiriliyor. Kurumun kısa adı da "Türk Patent" olarak düzenleniyor.

Tescilli markaların piyasada daha etkin kullanımını sağlamak ve kullanılması düşünülmeyen mal ve hizmetler için marka tescil talebinde bulunulmasının önüne geçmek amacıyla yayıma itiraz eden taraftan kullanıma  ilişkin bilgi ve belgeler sunulmasının talep edilmesini sağlayan düzenleme  getirilmesiyle, markaların kullanımının özendirilmesi hedefleniyor.

AB düzenlemesine paralel olarak yedi yıl sonra yürürlüğe girmek üzere, markalara idari iptal getiriliyor, marka tescil süreçleri kısaltılıyor.

Önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı muvafakatnamenin Türk Patent ve Marka Kurumuna sunulması  halinde başvurunun reddedilemeyeceğine ilişkin düzenleme getiriliyor.

Hapis ve para cezası

Marka sahibinin izni olmaksızın markayı kullanmak, marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak  suretiyle markayı taklit etmek, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini  kullanmak suretiyle, markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği  halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka  bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek,  ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride  bulunmak; marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz  genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek "marka hakkına tecavüz"  sayılacak.

Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da  ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişiye  bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 21 güne kadar adli para cezası verilecek.

Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişiye, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 5 bin güne  kadar adli para cezası verilecek.

Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla  kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Başvurunun reddedilmesi

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka  sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını  sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dahil  sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya  ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilecek.

Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal  veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki  tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de  dahil karıştırılma ihtimali varsa, itiraz üzerine başvuru reddedilecek.

Kanunla sağlanan marka koruması, tescil yoluyla elde edilecek. Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine ait olacak ve marka sahibinin,  izinsiz olarak yapılması halinde bazı fiillerin önlenmesini talep etme hakkı  olacak.

Tescilli bir markanın, basılı olarak veya elektronik ortamda sunulan sözlük, ansiklopedi ya da başka bir başvuru eserinde, tescilli olduğu belirtilmeden jenerik ad izlenimi verecek şekilde yayımlanması durumunda, marka  sahibinin talebine bağlı olarak yayımcı, elektronik ortamda sunulan eserlerde  derhal, basılı eserlerde ise ilk baskısında markanın tescilli olduğunu belirtmek  suretiyle yanlışlığı düzeltecek ya da markayı eserden kaldıracak.

Markanın iptali

Tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye'de ciddi  biçimde kullanılmayan ya da kullanımına 5 yıl kesintisiz ara verilen markanın  iptaline karar verilecek.

Marka sahibinin izni olmadan markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin ticari vekil ya da temsilci adına tescilinin yapılması halinde,  ticari vekil veya temsilcinin haklı bir sebebi yoksa marka sahibi mahkemeden,  markasının kullanımının yasaklanmasını talep edebileceği gibi söz konusu tescilin  kendisine devredilmesini de talep edebilecek.

Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması'na taraf  devletlerden birinin uyruğunda olan ya da bu devletlerden birinin uyruğunda  olmamakla beraber bunlardan birinde yerleşim yeri veya işler durumda ticari  müessesesi bulunan gerçek ya da tüzel kişiler veya bunların halefleri, bu  devletlerin herhangi birinde yetkili mercilere markanın tescili için usulüne  uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren altı aylık süre içinde, Paris  Sözleşmesi hükümleri kapsamında aynı marka ve aynı mal veya hizmetler için  Türkiye'de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanacak.

Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile  İlgili Protokol kapsamında yapılan bir uluslararası başvuru, Türk Patent ve Marka  Kurumuna doğrudan yapılan bir başvuruyla aynı sonuçları doğuracak.

Koruma süresi 10 yıl

Bültende yayımlanmış bir marka başvurusunun, tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayımından itibaren iki ay içinde yapılacak.

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıl olacak. Bu süre, 10'ar yıllık dönemler halinde yenilenecek.

Marka hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için lisans sözleşmesine konu olabilecek.

Mahkeme tarafından ilgili maddeler uyarınca markanın hükümsüzlüğüne  karar verilebilecek. Menfaati olanlar, cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu  kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilecek. Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, markaya kanunla sağlanan koruma hiç  doğmamış sayılacak.

Koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi; marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi durumunda da marka hakkı sona  erecek.

"Geleneksel ürün adının tescili"

Tasarıda, coğrafi işaret hakkı, geleneksel ürün adı hakkı ile birlikte düzenleniyor.

Bu kapsamda, geleneksel ürün adının tescil yoluyla korunmasına ilişkin düzenleme getiriliyor.

Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvurularının bültende yayımlanması suretiyle tescil maliyetinin büyük kısmını oluşturan ilan ücretleri  ortadan kaldırılıyor.

İlan süresi altı aydan üç aya indirilerek tescil süreci kısaltılıyor,  Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarına itiraz imkanı getiriliyor.

Coğrafi işaretli ürünlerin denetimine ilişkin rapor sunma sıklığının  10 yıldan bir yıla indirilmesiyle denetim etkin hale getiriliyor.

Denetim raporu sunulmaması da yaptırıma bağlanıyor.

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, üretimde yeni metotların  geliştirilmesi, iklim değişikliği gibi nedenlerle ürün özelliklerinde meydana  gelebilecek değişikliklerin sicile kaydedilebilmesine imkan veriliyor.

Paylaş