Son dakika: KOSGEB'den 2 milyar 250 milyon lira destek!

Yatırım Teşvik Kararında Yapılan Değişiklikler

Gümrük Müşavirliği İş Birlikçi Firmamız

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

NRT Danışmanlık Artık Tescilli Bir Markadır

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yenilendi

Genç Çiftçilere 2017 Yılında 50 Bin Lira Hibe

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması için 1. Çağrı Yapıldı

Hibe ve Teşvik Danışmanlığı

2017 Ziraat Düşük Faizli Tarımsal Krediler (Sübvansiyonlu)

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar*

Amaç, kapsam ve uygulamaya ilişkin esaslar

MADDE 1- (1) Üreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin (TKK) kredi kullanımına ilişkin usul, esas ve kıstaslarına uygun olmak koşuluyla; bu Kararda belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak, gerçek veya tüzel kişi üreticilere, 24.4.1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında olup Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görev alanı içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (diğer kamu kurum ve kuruluşları hariç), Banka ve TKK tarafından 1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) Bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından kredi konuları itibarıyla Tablo 1 ve 2’de belirtilen oranlarda indirim yapılmak ve kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle tarımsal kredi kullandırılabilir.

 • Birden fazla üretim konusunda kredi talebinde bulunan üreticilere kullandırılabilecek toplam kredi üst limiti krediye konu ürünlerden en yüksek kredi limitine sahip ürüne göre belirlenir. Söz konusu limit, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği konularında faaliyet gösteren işletmelerin mevcut kapasiteleriyle uyumlu olmak kaydıyla yapacakları çok yıllık yem bitkisi üretimi konusundaki yatırımların finansmanı amacıyla bu üretim konusunun limiti kadar aşılabilir. Kredi üst limitlerinin hesaplanmasında, geçmiş kararlar kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin riskler de dikkate alınır.
 • Sözleşmeli Üretim Modeli kapsamında, üreticiler ile imzaladığı sözleşmeler dâhilinde yetiştirilen ürünü almayı garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişi üreticilere, söz konusu üretim faaliyetlerinin finansmanı amacıyla azami 10.000.000 TL’ye kadar sözleşmeli üretim kredisi açılabilir. Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin sözleşme yaptığı üreticilere aynı üretim konusunda kredi açılmış olması durumunda, bu tutarlar gerçek ve tüzel kişi üreticilere tahsis edilecek sözleşmeli üretim kredisi limitinden düşülür. Bu kredilere, sözleşmeli üretim modeli kapsamında imzalanan sözleşmelerde yer alan üretim konuları bazında Tablo 1′ de belirtilen indirim oranlan uygulanır.
 • 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun risk grubu tanımına giren işletmelere bu Karar kapsamında kullandırılacak kredilerin toplamı, üretim konuları itibarıyla aşağıda belirtilen kredi üst limitlerini aşamaz. Risk grubuna giren işletmeler bu Karar kapsamında tek bir işletme kabul edilir.
 • Tablo 1 ‘de belirtilen indirim oranlarının kademeli olarak uygulanacağı üretim konularında kredi kullanacak üreticiler, indirim oranlarından, kullanacakları kredi miktarına göre kademeli olarak yararlanırlar.
 • Mevcut işletmelerin satın alınmasına yönelik kredilerde de, satın alınacak işletmenin faaliyet konusu itibarıyla yine Tablo 1 ve 2’de belirtilen indirim oranları ve kredi üst limitleri dikkate alınır.

TABLO 1:

 

 

 


İNDİRİM ORANI (%)

 

KREDİ ÜST LİMİTİ (TL)

KREDİ KONULARI

Yatırım Dönemi

İşletme Dönemi /Kredisi


HAYVANSAL ÜRETİM KONULARI

 

 

 


Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği

 

 

12.500.000

750.000 TL’ye kadar

100

50

750.001-5.000.000 TL

75

50

5.000.001 -12.500.000 TL

50

25


Yaygın hayvansal üretim

75

50

200.000

Damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği

12.500.000

750.000 TL’ye kadar

100

50

750.001-5.000.000 TL

75

50

5.000.001 -12.500.000 TL

50

25

Damızlık düve yetiştiriciliği

100

75

7.500.000

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği

50

25

3.000.000

Büyükbaş hayvan besiciliği

50

50

5.000.000

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği

100

75

5.000.000

Küçükbaş hayvan besiciliği

100

50

1.500.000

Arıcılık

50

50

1.500.000

Kanatlı sektörü

50

25

3.000.000

Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği

100

100

7.500.000

Su ürünleri yetiştiriciliği

100

50

5.000.000

Su ürünleri avcılığı

50

50

2.000.000

Hindi Besiciliği

50

75

1.000.000


BİTKİSEL ÜRETİM KONULARI

 

 

 


Kontrollü örtüaltı tarımı

 

 

10.000.000

750.000 TL’ye kadar

75

50

750.001 -5.000.000 TL

50

25

5.000.001- 10.000.000 TL

25

25


Yaygın bitkisel üretim

 

 

750.000

100.000 TL’ye kadar

50

50

100.001 -750.000 TL

25

25

Çok yıllık yem bitkisi üretimi

100

75

2.500.000

Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi

100

100

10.000.000

Yurt içi sertifikalı tohum, fide kullanımı

50

50

1.000.000

Yurt içi sertifikalı fidan kullanımı

50

50

5.000.000

Süs bitkisi üretimi

50

50

2.500.000

Stratejik bitkisel üretim

3.000.000

2.000.000 TL’ ye kadar

50

2.000.001-3.000.000 TL

25

Sera Modernizasyonu

100

50

100.000


MUHTELİF KONULAR

 

 

İyi Tarım/Organik Tarım Uygulamaları

50

50

5.000.000

Tarımsal mekanizasyon (traktör ayrık)

75

1.500.000

Traktör

250.000

50.000 TL’ ye kadar

50

50.001-250.000 TL

25

Modern basınçlı sulama

100

1.500.000

Arazi alımı

25

25

500.000

Lisanslı Depoculuk Yatırımları/Soğuk hava dep.

50

25

5.000.000


TABLO 2:

 

 

 


TARIMSAL AMAÇLI KOOOPERATİFLERİN ÜRETİM KONULARI (*)

 

 

 

Damızlık Süt Sığır Yetiştiriciliği

100

50

7.500.000

Büyükbaş Hayvan Besiciliği

75

50

5.000.000

Küçükbaş Hayvan Besiciliği

100

50

5.000.000

Kontrollü Örtüaltı Tarımı

75

50

7.500.000

Su Ürünleri Avcılığı

50

50

3.000.000

Tarımsal Ürün işleme, paketleme, depolama tesisi (**)

75

50

5.000.000

Yaş Çay Yaprağı Üretimi

50

5.000.000

(*) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin bu tabloda yer almayan üretim konularına ilişkin kredi taleplerinde Tablo l’de belirtilen faiz indirim oranları ve limitleri uygulanır.

(**) Kooperatif ortaklarının üretim kapasitesi ile uyumlu büyüklüklerde kredi kullandırılabilecektir.

 • Bu Karar kapsamında kredi tahsis edilecek üreticilerin kredi değerliliklerinin ve kredi tahsis kriterlerinin belirlenmesi, kredi limitleri ve vadeleri ile yatırım döneminin tespit edilmesi, kredilerin teminatlandırılması, özkaynak oranlarının belirlenmesi, geri ödeme koşullarının tespiti ile borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil işlemleri Bankanın ve TKK’nın kendi usul ve mevzuat esasları dâhilinde yürütülür.
 • Kredi kullandırımlarındaki teknik kıstaslar (hayvanların cinsi, yaşı, sertifikasyona ilişkin tanımlamalar gibi) ve bu kıstaslarla ilgili değişiklikler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak ve Resmi Gazete ‘de yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.
 • 14/12/2015 tarihli ve 2015/8299 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsamında yatırım kredisi tahsis edilmiş ancak kredilerinin tamamını veya bir kısmını kullanamamış üreticiler, kullanamadıkları kısım için 2015/8299 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerinden yararlanmaya devam eder. 2017 yılında tahsis edilecek kredilere bu Karar hükümleri uygulanır.
 • Bu Karar kapsamında kredi kullanmak suretiyle yapılan yatırımlardan sigortaya konu olabilecek varlıklar (ahır, kümes, hayvan ve benzeri) ile tarımsal ürünlerin kredi tutarı üzerinden sigorta ettirilmesi zorunludur. Kredi konusu varlığın 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortalar” Kanunu kapsamında olması halinde Devlet destekli tarım sigortası aranır. Sigorta mevzuatından kaynaklanan nedenlerle (dönem uyumsuzluğu ve benzeri) kredi kullandığımı sırasında sigorta yaptırılması mümkün olmayan tarımsal ürünlerin sigortası, kredi kullandırım tarihinden itibaren azami 6 ay içerisinde tamamlanır.

Gelir kayıplarının karşılanması

MADDE 2- (1) Banka ve TKK’nın bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın cari tarımsal kredi faiz oranları ile kredi konuları itibarıyla uygulanan faiz oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanır. Söz konusu gelir kayıplar’ Hazine Müsteşarlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır. Banka ve TKK, bu Kararın uygulanması sürecinde, belirlenen ödenek tutarının aşılmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

 • Banka ve TKK, bu Karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarım, projeksiyon yapılabilmesini teminen, aylık olarak Hazine Müsteşarlığına iletir.
 • Ödemeler, Banka ve TKK’nın, bu Karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını Hazine Müsteşarlığınca bildirilen formatta iletmelerini müteakiben gerçekleştirilir.

Gelir kayıplarının tespiti

MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında yapılan ödeme ve ödemeye ilişkin işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenir. İncelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler Hazine Müsteşarlığı, Banka ve TKK tarafından esas alınır.

 • 2017 yılı ile incelemesi henüz tamamlanmamış önceki yıllara ait gelir kaybı uygulamalarına ilişkin olarak raporla tespit edilmiş lehte veya aleyhte tutarlar taraflarca faiz hesabı yapılmaksızın nakden ödenir. Raporlar sonucu Banka ve/veya TKK’ya fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde fazla yapılan ödeme, ilgili kurum tarafından raporla tespit edilen tutarın kendisine tebliğini takip eden 10 iş günü içerisinde Hazine Müsteşarlığının ilgili hesabına nakden ödenir. Banka ve/veya TKK’ya eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde ise eksik yapılan ödeme, ilgili yıl bütçesinde gelir kaybı için ayrılan ödenekten Hazine Müsteşarlığınca nakden karşılanır.
 • Gelir kaybı uygulamasının sona ermesini müteakiben, raporlarla yapılan tespitler kapsamında, taraflar yükümlülüklerini ikinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

Diğer hükümler

MADDE 4- (1) Bu Karar kapsamında açılan kredilere, vadesinde/hesap devresinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihinden/hesap devresinden taksit vadesinden itibaren geciken tutarlar için bu Karar hükümleri uygulanmaz. Vade tarihinden itibaren bu krediler Banka ve TKK mevzuatı çerçevesinde tahsil ve tasfiye edilir.

 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan işletmelere bu Karar kapsamında aynı konuda kredi kullandırılmaz. Kredi kullanacak işletmelerden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan faiz desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde bu Karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır.
 • Bu Kararda yer almayan hususlarda Bankacılık Kanunu hükümleri ile Bankanın ve TKK’nın kredilendirme usul, esas ve mevzuatı uygulanır.
 • Bu Kararın yürürlük tarihinden önceki işlemlere ilişkin olarak tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yapılan veya yapılmakta olan incelemeler sonucunda lehte/aleyhte tespit edilen tutarlarla ilgili olarak, bu konudaki önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan mahsuplaşmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.
 • Banka ve TKK tarafından kendi iştiraklerine bu kapsamda kredi kullandırılamaz.
 • Geçmiş kararlar kapsamında kullandırılan kredileri de kapsamak üzere, aynı konudaki mevcut yatırım kredisine ait anapara tutarının 0’u ödenmeden, aynı üretim konusunda (tarımsal mekanizasyon/traktör ve modern basınçlı sulama hariç), bu Karar kapsamında yeni yatırım kredisi kullandırılmaz. Kapasite artışları bu madde kapsamında değerlendirilmez.
 • Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabında borcu bulunan üreticilere Banka ve/veya TKK tarafından bu Karar kapsamında kredi açılmaz. Ancak, Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabında kayıtlı borcu bulunmakla beraber Bakanlar Kurulu kararları kapsamında ertelenmiş borcu bulunan üreticiler ile bu hesaptaki borçlarını yapılandırarak Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Alacaklar Hesabına alınmış olan üreticilere bu Karar kapsamında kredi açılabilir.
 • Hazine Müsteşarlığı gerektiğinde bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Karar 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Paylaş