Son dakika: KOSGEB'den 2 milyar 250 milyon lira destek!

Yatırım Teşvik Kararında Yapılan Değişiklikler

Gümrük Müşavirliği İş Birlikçi Firmamız

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

NRT Danışmanlık Artık Tescilli Bir Markadır

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yenilendi

Genç Çiftçilere 2017 Yılında 50 Bin Lira Hibe

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması için 1. Çağrı Yapıldı

Hibe ve Teşvik Danışmanlığı

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Uygulama Esasları

AMAÇ:

1-)Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla Proje Teklif Çağrısı kapsamında hazırlayacakları projelerin desteklenmesi için KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programının uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.

2-) Bu Uygulama Esasları; 15/06/2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında 2015- 29 sayılı KOSGEB İcra Komitesi Kararı ile kabul edilerek uygulamaya konulan KOBİGELKOBİ Gelişim Destek Programı’nın 12’nci maddesine istinaden hazırlanmıştır.

PROGRAMDAN YARARLANMA KOŞULU:

1-) Programdan yararlanmak için; KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda olan ve Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmelerin proje başvurusu yapmaları esastır.

2-) İşletme, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.

3-) Uygulama Birimine ilk defa başvuruda bulunan her işletme için “Başvuru ve Uygulama Dosyası” açılır ve işletme ile ilgili KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden alınamayan belgeler bu dosyada muhafaza edilir. Bu dosyanın açılmasından sonra, Programla ilgili olarak işletmelerden alınmış belgelerden dosyada güncel olanlar tekrar istenmez.

4-) İşletmenin program kapsamındaki desteklerden faydalanabilmesi için güncel (onaylı son mali yıla ilişkin) KOBİ Bilgi Beyannamesinin olması gerekir.

DEĞERLENDİRME:

1-) Kontrol sonucu uygun bulunan projelerin değerlendirilmesi ve karar alınması için Kurul oluşturulur ve projeler KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden Kurul üyelerine sunulur

2-) Projelerin değerlendirilmesi iki aşamalı olarak yapılır. İlk aşama KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda, ikinci aşama ise toplantı usulü ile gerçekleştirilir

3-) Olumsuz olarak değerlendirilen projeler reddedilir. Olumlu olarak değerlendirilen projeler için ise proje süresi, ara faaliyet rapor dönemi, desteklenecek gider grupları, gider türleri, miktarı, giderlere ilişkin asgari nitelikler, destek türü ve desteklemeye esas tutarlar belirlenir ve KOBİ Bilgi Sistemine işlenir

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ:

1-) Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

2-) Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.

3-) Proje başlangıç tarihinden önce gerçekleşen giderler desteklenmez. Proje hazırlama danışmanlığı gideri bu kapsamda değerlendirilmez.

PROJE SÜRESİ, DESTEK ÜST LİMİT ve ORANI:

1-) Program kapsamında desteklenecek proje süresi azami 36 (otuz altı) aydır. Hazırlanacak projelerde asgari ve azami proje süreleri Proje Teklif Çağrısında belirtilir. Desteklenecek projelerde proje süresi, projenin niteliğine göre Kurul tarafından belirlenir. Revizyon talep edilmesi halinde, Proje Teklif Çağrısında belirtilen proje süreleri dikkate alınmaksızın, toplam proje süresi 36 (otuzaltı) ayı geçmemek kaydıyla Kurul kararı ile 6 (altı) aya kadar ek süre verilebilir

2-) Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti geri ödemesiz 300.000 (üçyüzbin) TL ve geri ödemeli 700.000 (yediyüzbin) TL olmak üzere azami 1.000.000 (bir milyon) TL’dir.

3-) Programın destek oranı 1. ve 2. Bölgelerde % 60 (altmış) olup; 3., 4., 5., ve 6. Bölgelerde bu oran % 80 (seksen) olarak uygulanır

GERİ ÖDEMELİ DESTEKLERE İLİŞKİN TEMİNAT ve GERİ ÖDEME:

1-) Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce İşletmeden, destek tutarı kadar teminat alınır.

2-) Banka Teminat Mektubu alınması durumunda; son geri ödeme tarihinden asgari 2 (iki) ay sonrasını kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Ancak İşletmenin, uzun süreli banka teminat mektubu temin edememesi halinde asgari 1 (bir) yıl süreli banka teminat mektubu kabul edilebilir.

3-) Kefalet Mektubu alınması durumunda ise; son geri ödeme tarihini takip eden ayın son gününü kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.